نصب توربین و ژنراتور و تجهیزات جانبی نیروگاه فارس

فارس   1381 – 1379

 کارفرما                             مپنا

 مشاور                      

 پیمانکار اصلی                   تناوب

احجام
بتنM3
ساخت اسکلت فلزیTon
نصب اسکلت فلزیTon
نصب تجهیزاتTon
جوشکاریID
کابل کشیM
نصب تجهیزات ابزاردقیقSet

نصب سه واحد توربین و ژنراتور 110 مگاواتی بهمراه کلیه عملیات لوله کشی ، برقی و ابزار دقیق مربوط به توربین و ژنراتور و نیز اجرای سیستمهای HVAC، تزریق اکسیژن ، تلفن، فراخوان، ساعت،ارت، صاعقه گیر، هوای فشرده، واحد تصفیه آب ، آب آشامیدنی و صنعتی بهمراه کلیه تستهای لازم بوده است.