احداث اولین کارخانه طلای ایران

موته دلیجان  1371 – 1370

کارفرما                    وزارت معادن و فلزات

مشاور                           

پیمانکار اصلی            تناوب

احجام
بتنM3
ساخت اسکلت فلزیTon
نصب اسکلت فلزیTon
نصب تجهیزاتTon
جوشکاریID
کابل کشیM
نصب تجهیزات ابزاردقیقSet

 

.ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻧﺼﺐ ﺗﺠﻬﯿﺰات ، اﺟﺮای اﺳﮑﻠﺖ ﻓﻠزی و ﺟﻮﺷﮑﺎری ﻣﺨﺎزن، ﻟﻮﻟﻪ ﮐﺸﯽ،ﻧﺼﺐ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺑﺮﻗﯽ و ﮐﺎﺑﻞ ﮐﺸﯿﻬﺎی ﻣﺮبوﻃﻪ و راه اﻧﺪازی ﺳﺮد اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ